Algemene voorwaarden

Taalles Nederlands voor buitenlanders in Den Haag-Ypenburg en omgeving

– versie 23 augustus 2020 –

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, cursussen en leveringen van diensten en producten die door Taalike georganiseerd/geleverd worden.
 2. Taalike en elke opdrachtgever/cursist van Taalike hebben kennisgenomen van de algemene voorwaarden.
 3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Artikel 2. Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

 1. Offertes en voorstellen die gemaakt worden door Taalike zijn niet bindend totdat er een overeenkomst ondertekend is door Taalike.
 2. Taalike en de opdrachtgever/cursist gaan met het tekenen van een overeenkomst een inspanningsverplichting aan. Taalike zal alles binnen haar mogelijkheden inzetten om de cursisten zo goed mogelijk les te geven en naar het gestelde doel te helpen, maar Taalike kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gestelde doel.
 3. Taalike zal alle door de opdrachtgever/cursist beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Taalike het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren.
 5. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Taalike gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 6. Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.
 7. Indien Taalike voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 3. Betaling

 1. Bij het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever een betalingsverplichting aan op de datum die vermeld staat in de cursusovereenkomst.
 2. Voor groepscursussen verstuurt Taalike de factuur voorafgaand aan de eerste bijeenkomst.
 3. Voor individuele cursussen verstuurt Taalike de factuur achteraf per maand.
 4. Het cursusgeld (of een eerste termijn daarvan) moet uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum ontvangen zijn op rekening NL70 KNAB 0502 2885 07 t.n.v. Taalike, Den Haag.
 5. Voor alle facturen geldt dat zij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na dagtekening, betaald moeten worden, tenzij hier schriftelijk andere afspraken over zijn gemaakt.
 6. Betaalt de opdrachtgever/cursist niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is Taalike gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 7. Taalike maakt aanspraak op vergoeding van wettelijke rente vanaf de datum dat de opdrachtgever/cursist in verzuim is.
 8. Blijft de opdrachtgever/cursist in gebreke, dan zal Taalike tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever/cursist.
 9. Een groepscursus kan tot twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd. Tot een week voor aanvang is de opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Als minder dan 24 uur voor de eerste bijeenkomst geannuleerd wordt, moet de volledige training betaald worden.

Artikel 4. Cursusmateriaal

 1. Het bedrag voor cursussen is exclusief de kosten voor lesboeken. Het bedrag is inclusief eventueel aanvullend materiaal van Taalike.
 2. De lesboeken worden door en na betaling eigendom van de cursist. AI het overig studiemateriaal, zoals audio- en videobestanden, computerprogramma’s en niet ter betaling aangeboden studieboeken, blijven uitdrukkelijk eigendom van Taalike.
 3. Op aanvullend cursusmateriaal dat gemaakt is en/of verstrekt wordt door Taalike zit copyright. Dit materiaal mag niet verder verspreid worden door de cursist.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Taalike het auteursrecht op alle door Taalike vervaardigde cursusmaterialen.
 2. Deze materialen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Taalike worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 6. Annulering en verzuim van lessen

 1. Alle lessen die wegens onvoorziene omstandigheden niet gegeven kunnen worden door Taalike, worden op een later tijdstip gegeven. Over dit tijdstip zal met de opdrachtgever/cursist worden onderhandeld/overeengekomen, waarbij het uiteindelijke besluit door Taalike genomen zal worden.
 2. In uitzonderlijke gevallen kan door Taalike een vervanger worden ingezet voor de betreffende les.
 3. Alle lessen die niet op een later moment kunnen worden gegeven of waarvoor geen vervanger wordt ingezet, zullen financieel gecompenseerd worden door Taalike.
 4. Een cursist die zich voor privélessen heeft aangemeld, gaat akkoord met de betaling van elke geplande les die hij of zijn niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail annuleert.
 5. Een cursist die ingeschreven is voor een groepscursus kan niet gecompenseerd worden voor lessen of bijeenkomsten die hij niet kan bijwonen.
 6. Indien een opdrachtgever/cursist of Taalike doorlopende lessen wenst te stoppen, geldt een wederzijdse, schriftelijke opzegtermijn van twee weken voor de laatste les.

Artikel 7. Annulering van cursussen

 1. Bij onvoorziene omstandigheden kan Taalike een reeds gestarte cursus annuleren. Het resterende, al betaalde bedrag van de cursus zal in dat geval binnen 14 dagen na annulering retour worden gestort.
 2. Taalike is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, of in geval van faillissement, surseance of liquidatie van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Zij kan dan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.

Artikel 8. Gedragscode

 1. Het te laat komen van een cursist zal geen invloed hebben op de geplande eindtijd van de les.
 2. Taalike behoudt zich het recht voor om een cursist de toegang te weigeren tot privélessen of groepslessen, voor of na aanvang van de lessen, indien zijn gedrag onbehoorlijk, bedreigend of gevaarlijk is voor de docent en/of medecursisten. Deze cursist zal niet financieel gecompenseerd worden voor reeds betaalde/resterende lessen van een cursus die bezig was tijdens de gebeurtenis.
 3. Schade ontstaan door moedwil of nalatigheid aan apparatuur, meubilair of ruimten zal aan de cursist in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Klachtenprocedure

 1. Alle klachten worden strikt vertrouwelijk afgehandeld.
 2. Taalike streeft ernaar om ontvangst van een klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen en ontvangst van de klacht te bevestigen. Indien meer tijd vereist is om verder onderzoek te verrichten, zal de cursist binnen 30 dagen op de hoogte gesteld worden met uitleg van de reden van vertraging. In een dergelijk geval zal de cursist een indicatie krijgen van wanneer hij een definitief antwoord/oordeel kan verwachten.
 3. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever/cursist niet van zijn betalingsverplichting.
 4. De klacht en de methode waarop de klacht behandeld is, zullen vastgelegd worden en voor het verbeteren van onze dienstverlening voor een onbepaalde tijd bewaard worden.

Artikel 10. Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Taalike is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter bij de rechtbank in Den Haag.

Taalike is onder nummer 80220541 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.